Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2012

pageflip
Piotr Ruszkowski Portfolio. Digital Book by Pressmo.com

Apple dla edukacji – nowa jakość czy wynajdywanie koła na nowo?

Amerykański rynek książek edukacyjnych jest ogromny. Tylko w latach 2008-2010 wydawcy oferujący książki dla szkolnictwa wyższego zarobili około 5 miliardów dolarów. Nic dziwnego, że coraz łakomiej spoglądają na niego giganci...
Reposted fromyrol yrol

December 18 2011

pageflip
Play fullscreen
Smart publishing on net via www.pressmo.com. PDF to Flash pageflip.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl